Abonē LJZA ziņas

Uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim Jums LJZA ziņas.

Arhīvs

Statistika

There was an issue retrieving stats. Please try again later.

Biedrības statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīgā, 2011. gada ___. ________________

ar Nr. _______________________________

Latvijas Jauno zinātnieku apvienības

S t a t ū t i

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas jauno zinātnieku apvienība” (turpmāk tekstā – Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. apvienot doktorantūras studentus un citus jaunos zinātniekus Latvijā;

2.1.2. pārstāvēt un aizstāvēt doktorantu un jauno zinātnieku tiesības un intereses augstskolu, valsts un starptautiskā līmenī.

2.2. Savu mērķu sasniegšanai Biedrība īsteno šādus uzdevumus:

2.2.1. nodrošināt informācijas par aktuālākajiem notikumiem, konferencēm, stipendijām, darba iespējām u.c. izplatīšanu Biedrības biedriem.

2.2.2. veicināt kontaktus un sadarbību jauno zinātnieku starpā gan Latvijā, gan starptautiski;

2.2.3. organizēt dažādus zinātniskus un sabiedriskus pasākumus;

2.2.4. pārstāvēt Latvijas doktorantus un jaunos zinātniekus kā Latvijas tā arī Eiropas līmenī;

2.2.5. būt par reģionālo pārstāvniecību organizācijām: „World academy of young scientists” (WAYS) un „European council of doctoral candidates and young researchers” (EURODOC);

2.2.6. veikt saimniecisko darbību, kuras rezultātā gūto peļņu izmantot iepriekš minēto Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkurš students vai studiju programmas absolvents, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Ja pieteicējs iesniegumā norādījis, ka vēlas piedalīties valdes sēdē, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā vai elektroniski jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā gadu nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu biedrs var pārsūdzēt biedru sapulcē.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē (piemēram, balsot un kandidēt);

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem Biedrības dokumentiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos;

5.1.4. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu;

5.1.5.saņemt aktuālo biedrības informāciju (e-pastus u.c.).

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. samaksāt biedra naudu par kalendāro gadu līdz nākamā gada 1.februārim;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. apmeklēt ikgadējās biedru sapulces, kā arī ārkārtas biedru sapulces.

5.3. Biedra statusa ierobežojumi:

5.3.1. Biedri, kas nepilda statūtu 5.2.2. punktu, zaudē 5.1.1. un 5.1.2. punktā minētās tiesības un kļūst par asociētajiem biedriem;

5.3.2. Biedri, kas pēdējo akadēmisko vai zinātnisko grādu ieguvuši senāk kā pirms 10 gadiem, kļūst par vecbiedriem un zaudē 5.1.1. punktā minētās tiesības;

5.3.3. Lēmumus par punktos 5.3.1. un 5.3.2. minēto biedru statusa maiņu pēc valdes ieteikuma pieņem biedru sapulce. Valde par iespējamo statusa maiņu attiecīgos biedrus brīdina vismaz 30 dienas pirms biedru sapulces.

5.4. Biedra individuālas saistības var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana. No saistībām biedru var atbrīvot ar tās biedrības institūcijas lēmumu, kura šīs saistības ir noteikusi.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var izveidot Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes vai revidenta iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta vismaz 14 dienas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku vai elektronisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne agrāk kā 14 dienas un ne vēlāk kā 5 nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Tikai biedru sapulces kompetencē ietilpst:

7.8.1. grozījumu izdarīšana statūtos;

7.8.2. revidenta ievēlēšana un atsaukšana;

7.8.3. valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

7.8.4. lēmumu pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

7.8.5. jautājumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;

7.9. Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus, kas ietilpst citu statūtos paredzēto institūciju kompetencē.

7.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde 5 cilvēku sastāvā.

8.2. Valdi ievēl biedru sapulce uz 3 gadiem, un valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti. Valdes priekšsēdētāju ievēl valde.

8.3. Valdes locekli var atsaukt ar biedru sapulces lēmumu. Atsaucot valdes locekli, biedru sapulcei ir jāievēlē jaunu valdes locekli.

8.4. Valdes loceklis var atteikties no pienākumu pildīšanas pēc paša vēlēšanās jebkurā laikā, iesniedzot rakstisku iesniegumu valdei.

8.5. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse valdes locekļu. Valde pieņem lēmumus ar balsu vairākumu. Ja valdes locekļi sēdē ir pāra skaitā, valdes priekšsēdētāja balss ir izšķirošā.

8.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.7. Valdes kompetencē ietilpst rīkoties ar Biedrības mantu atbilstoši statūtiem un likumiem, organizēt pasākumus, kas veicami noteikto mērķu sasniegšanai, veikt Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8.8.Tiesības pārstāvēt Biedrību ir valdes priekšsēdētājam atsevišķi un ne mazāk kā diviem valdes locekļiem kopā.

8.9. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies viņa pienākumu izpildes gaitā, ja viņš to var dokumentāli pierādīt. Brīvprātīgais var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies viņa pienākumu izpildes gaitā, ja viņš to var dokumentāli pierādīt un valde ir ar brīvprātīgo vienojusies par attiecīgo pienākumu izpildi un izmaksu segšanu.

8.10. Valdei ir jāatskaitās par visām Biedrības veiktajām aktivitātēm Biedru sapulcē.

9. nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis, cita vēlēta vai iecelta Biedrības amatpersona, darbinieks vai persona, kurai ar Biedrību ir noslēgts uzņēmuma līgums.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. sniedz atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Biedru nauda.

10.1. Par biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību vienojas kārtējā biedru sapulcē.

 

Valdes priekšsēdētājs: ______________________ /Gatis Krūmiņš/

Statūti ar 2011. gada 26. marta biedru sapulces grozījumiem

Rīgā, Meža ielā 1/1-27. aud.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773
%d bloggers like this: