Arhīvs

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 30. aprīlī

Piektdiena, 2. Maijs, 2014

Jānis Liepiņš iepazīstināja jauniešus ar mikrobiologa pasaules uzskatu, sākot ar pirmajiem mikrobiologiem 19. gadsimtā līdz 21. gadsimta aktuālajiem pētījumiem.

Dr. Kitija Bite stāstīja par jurista profesiju un dažiem juristiem – zinātniekiem.

Dr. Egils Stalidzāns atklāja klausītājiem zinātnieku izaugsmes iespējas zinātnē, kā arī profesionālās konkurētspējas augsto (starptautisko) standartu nozīmību.

Spīdolas skolas pedagogi ierosināja nākotnē rīkot paralēlās sekcijas, lai atsevišķi varētu pulcināt inženierzinātņu, dabas zinātņu un socialo zinātņu interesentus.

Dr. Egils Stalidzāns stāstījapar starptautiskās izaugsmes iespējām zinātnē un doktora zinātniskā darba izstrādi, ko dažkārt nākas atzīt par „beigta zirga” vadībzinību.

Dr. Gita Šakale, tāpat kā Valmierā demonstrēja divus portotipus, stāstot par nanotehnoloģijām un atziņām, kas izkristalizējušās doktora darbu izstrādes gaitā.

Dr. Daina Lāce stāstīja par mākslas vēsturnieka pētniecības metodēm un atklājumiem, ilustrējot to ar Jelgavas pils piemēru.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29231185 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773