Š. g. 19.jūlijā Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas un zinātnes ministru neformālā sanāksmē tika pieņemta Bratislavas Jauno zinātnieku deklarācija.

Deklarāciju veidojuši jaunie zinātnieki, kas aicina Eiropas Komisiju un ES dalībvalstis atzīt jauno zinātnieku īpašo lomu un censties sniegt tiem labākas iespējas, lai dižas idejas, prasmes un spējas nebūtu atkarīgas no vecuma, dzimuma vai tautības. Tajā iezīmētie mērķi mudina tiekties sniegt iespēju par sevi pārliecinātiem, produktīviem un jaudīgiem cilvēkiem realizēt viņu idejas, tiekties pēc daudzveidīgas, starpdisciplināras un atvērtas pētniecības vides ar ilgtspējīgām un skaidrām karjeras iespējām, vienlaikus nodrošinot veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru. Lai to paveiktu, tiek aicināts reorganizēt zinātnes finansēšanas mehānismus, veidojot tos ilgtspējīgus un efektīvus, kā arī padarīt pētniecības vidi atvērtāku un draudzīgāku karjeras izvēles ziņā.

Ieva KrūmiņaLatvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Ieva Krūmiņa norāda, ka šobrīd Latvijai ir dota pēdējā iespēja pārveidot tautsaimniecību un pāriet uz zināšanu ekonomiku: “Latvijas zinātne šobrīd atrodas unikālā situācijā. Mēs saņemam, iespējams, pēdējo ārējo finansējumu, kas ļauj mums pacelt tautsaimniecību kvalitatīvi augstākā līmenī: ir gan pieejami līdzekļi cilvēkresursu projektiem (pēcdoktorantūras granti, grupu granti), gan tiek veikti ievērojami ieguldījumi infrastruktūrā gan izcilākajās zinātniskajās, gan augstākās izglītības iestādēs. Šī iespēja mums ir jāizmanto gudri.” Latvijas Jauno zinātnieku apvienība pievērš uzmanību faktam, ka tieši jaunie zinātnieki, kuru lielākā daļa ir ieguvusi starptautisku pieredzi, darbojas pasaules mēroga zinātniskajos tīklos un zina, kā veikt Latvijas eksistenciāli svarīgus pētījumus, var mainīt situāciju valstī. Jāņem vērā aktuālās tendences Eiropā, kas parāda, ka ar finansējumu vien ir par maz, nepieciešamas arī strukturālas reformas zinātnes vidē. Latvijai ir veiksmīgi jāiekļaujas Eiropas zinātnes telpā un Bratislavas deklarācija ir iespēja aktualizēt šos jautājumus.

Emil SyundyukovJaunais zinātnieks Emil Syundyukov sniedz praktisku piemēru: “Paralēli ar maģistra studijām LU Datorikas fakultātē, viena no manām intereses sfērām ir pētniecība. Institūtā es nodarbojos ar starpdisciplināru pētniecību un izstrādi medicīnas sfēras pielietojumiem – izmantoju iegultās un mobilās iekārtas, kā arī bezvadu sensoru tīklus veselības rādītāju pārraudzībai ar mērķi padarīt mūsu sabiedrību par veselīgāku. Mani iedvesmo zinātne, kas dod iespēju saskatīt atbildes uz jautājumiem, kas varētu palīdzēt sabiedrības attīstībai, līdz ar to cenšos iedvesmot nodarboties ar pētniecību arī citus jauniešus! Mūsu vecumā ir īpaši svarīgi iegūt pieredzi un zināšanas, kas kalpos par pamatu tālākiem darbiem, iegūt vidi, kas palīdzētu koncentrēties uz pētniecisku darbu un tālākām studijām. Bratislavas deklarācija paceļ visus šos jautājumus. Manuprāt, tā ir vitāli svarīga jauniem zinātniekiem – tas ir liels solis uz sarunas veidošanu starp jauno zinātnieku paaudzi un Eiropas Savienības vadību. Kopā mēs spēsim padarīt pētniecisko vidi par labvēlīgu un aizraujošu jauniešiem!” Emil ir 23 gadi un viņš ieņem zinātniskā asistenta vietu Latvijas Elektronikas un datorzinātņu institūtā.

Slovākija ir Eiropas Savienības padomes prezidējošā valsts 2016.gada 2.pusgadā un viena no tās noteiktajām prioritātēm ir atbalsts jaunajiem zinātniekiem. Bratislavas Jauno zinātnieku deklarācijā ir formulēti būtiskākie izaicinājumi un problēmas, ar kurām saskaras jaunie zinātnieki visā Eiropā, to iemesli un iespējamie risinājumi.

Ar pilnu Bratislavas deklarācijas tekstu varat iepazīties šeit: latviski un oriģinālvalodā (angliski).

csb_logoLīdz 15. septembrim Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) uzsāktajā zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumā no 1500 respondentiem interneta tiešsaistē atbildējuši jau 472 doktori, kas ir 31 % no izlases un uzskatāms par ļoti labu rādītāju. Salīdzinoši citos CSP apsekojumos atbildētības līmenis internetā ir daudz zemāks: pērnajā septembrī veiktajā tautas mikroskaitīšanā tiešsaistē anketas aizpildīja 16 %, iedzīvotāju veselības novērtējumā – 13 %, interneta lietošanas apsekojumā – 11 % respondentu.

Apsekojumā tiek aptaujāti 1 500 zinātņu doktori līdz 69 gadu vecumam visā Latvijā, kuri izvēlēti atbilstoši Ekonomikas attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) izstrādātajai metodoloģijai. No 2. septembra līdz 18. septembrim respondenti var aizpildīt aptaujas anketu elektroniski CSP vietnē e.csb.gov.lv. Elektroniskās aptaujas laikā darbojas bezmaksas konsultatīvais tālrunis 80000373. Ja anketa netiks aizpildīta elektroniski, CSP intervētāji aptaujās respondentus telefonintervijā vai klātienē.

1. septembrī CSP sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju uzsāka zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumu Eiropas Sociālā fonda projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros. Apsekojuma mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu informāciju par Latvijas zinātņu doktoru karjeras tālāko attīstību, mobilitāti un zinātnisko darbību. Pētījuma rezultātu prezentācija un apspriešana paredzēta nākamā gada septembrī.

Aptauja notiek OECD izglītības pētījumu programmas OECD SCDH (Survey on the Careers of Doctorate Holders/Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojums) ietvaros. Latvijas dalība gan šajā, gan citās starptautiskajās pētījumu programmās nodrošina iespēju novērtēt Latvijas izglītības kvalitāti pēc vienotiem, starptautiski salīdzināmiem kritērijiem un veicināt datu iekļaušanu vienotā sistēmā. Tāpat pētījuma rezultāti tiks izmantoti ar izglītības kvalitāti saistītās rīcībpolitikas plānošanai un novērtēšanai.

CSP pateicas visiem zinātņu doktoriem, kuri veltīja laiku, lai aizpildītu aptaujas anketu internetā, un cer uz aizsākto anketu pabeigšanu līdz šīs nedēļas beigām.

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

viaa_logo_pilnkrasu_vertikals

Lai veicinātu pēcdoktorantu pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi atklātu pētniecības pieteikumu iesniegumu atlasi pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Zinātniskās institūcijas un komersanti, kas nodarbina jaunos zinātniekus, pieteikumus var iesniegt līdz 30. novembrim.

Projekts paredz attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī veicinot pētniecības kompetenču pilnveidošanu. Tādējādi projekts nodrošinās arī kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu un cilvēkresursu atjaunotni zinātnē.

VIAA īstenotajā projektā atbalstāmās darbības ir fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošana, tehnoloģisko tiesību aizsardzības nodrošināšana, zināšanu un tehnoloģiju pārnese, kompetenču pilnveidošana, kā arī starptautiskās mobilitātes un tīklošanās īstenošana.

Zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem projekta īstenošanas laikā paredzēts izveidot vismaz 384 jaunas darba vietas pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, izstrādāt 1280 zinātniskos rakstus un 416 jaunus komercializējamus produktus un tehnoloģijas. Plānots, ka projekta īstenošana sekmēs privātā sektora investīciju piesaisti pētniecībai 3,2 milj. eiro apmērā un privātā sektora un zinātnisko institūciju ciešāku sadarbību, paredzot, ka vismaz 100 komersanti sadarbosies ar zinātniskajām institūcijām.

Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir vairāk nekā 64 milj. eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 54,4 milj. eiro, valsts budžeta līdzfinansējums – 6,4 milj. eiro un privātais līdzfinansējums 3,2 milj. eiro. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.

Plašāka informācija par projektu un pētniecības pieteikumu iesniegumu atlasi, kā arī pieteikuma veidlapas pieejamas VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv.

Avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Par LJZA valdes locekli ievēlēts Vilnis Šķipars

Trešdiena, 14. Septembris, 2016

2016_09_08_ljza-atjaunota-valde_021_sm

Š.g. 8. septembrī notika atkārtota LJZA biedru sapulce, kuras laikā ne tikai iepazināmies ar biedrības aktualitātēm un biedru aptaujas rezultātiem, bet arī ievēlējām piekto valdes locekli, kas aizvietos ilgstošā prombūtnē Ķīnā esošo Aldi Buli. Savas kandidatūras vakancei bija pieteikuši divi panākumiem bagāti LJZA biedri un konsultatīvās padomes locekļi: Vilnis Šķipars un Mikus Dubickis. Pēc kandidātu pieteikumu noklausīšanās notika aizklātas vēlēšanas, kurās pārliecinošu uzvaru ar 12 balsīm “par” guva Vilnis Šķipars. Divas balsis tika atdotas par Miku Dubicki un viens biļetens atzīts par nederīgu.

Vilnis ir LJZA biedrs no 2009. gada, bet ļoti aktīvi sāka līdzdarboties organizācijā šī gada aprīlī, kļūstot par mūsu sociālo tīklu kanālu pārzini un konsultatīvās padomes locekli, kā arī iesaistoties zinātnes komunikācijas un komercializācijas darba grupā. Ieņemot valdes locekļa amatu, Vilnis ir nolēmis veltīt pūles, lai mazinātu nozīmīgu problēmu Latvijas zinātnes vidē – finansējuma saņemšanas iespēju neparedzamību, kā arī apņemas turpināt iesākto darbu zinātnes komunikācijā.

LJZA valdes vārdā no sirds pateicamies Aldim Bulim par darbību valdē un novēlam panākumiem bagātu zinātnisko darbību Ķīnā! Jaunievēlēto valdes locekli Vilnim Šķiparam sveicam komandā un vēlam neizsīkstošu enerģiju uzstādīto mērķu realizācijā!

Survey and mouse sign

Šā gada septembrī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) uzsāks Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumu Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros. Apsekojuma mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu informāciju par Latvijas zinātņu doktoru karjeras tālāko attīstību, mobilitāti un zinātnisko darbību.

Apsekojumā tiks aptaujātas 1 500 personas līdz 69 gadu vecumam visā Latvijā, kuras izvēlētas atbilstoši Ekonomikas attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) izstrādātajai metodoloģijai. Zinātņu doktoriem, kuri ir iekļauti izlasē, ir nosūtītas CSP vēstules ar aicinājumu piedalīties apsekojumā. No 2. septembra līdz 15. septembrim respondenti varēs aizpildīt aptaujas anketu elektroniski CSP vietnē e.csb.gov.lv. Elektroniskās aptaujas laikā darbosies bezmaksas konsultatīvais tālrunis 80 000 373. Ja anketa netiks aizpildīta elektroniski, līdz 31. oktobrim CSP intervētājs aptaujās respondentu telefonintervijā vai klātienē.

Lūgums laimīgajiem LJZA biedriem un draugiem, kuri ir iekļuvuši apsekojuma izlasē, būt atsaucīgiem un sniegt prasīto informāciju.

Aptauja notiks OECD izglītības pētījumu programmas OECD SCDH (Survey on the Careers of Doctorate Holders/Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojums) ietvaros. Latvijas dalība gan šajā, gan citās starptautiskajās pētījumu programmās nodrošina iespēju novērtēt Latvijas izglītības kvalitāti pēc vienotiem, starptautiski salīdzināmiem kritērijiem un veicināt datu iekļaušanu vienotā sistēmā. Tāpat pētījuma rezultāti tiks izmantoti ar izglītības kvalitāti saistītās rīcībpolitikas plānošanai un novērtēšanai.

Pētījuma rezultātu prezentācija un apspriešana paredzēta 2017. gada septembrī.

Iepriekšējais Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojums tika veikts 2009. gadā. Tajā noskaidrots, ka no kopējā zinātņu doktoru skaita 75 % veica zinātnisko darbu. Augstākās izglītības institūcijās pamatdarbā akadēmiskos amatos bija 42 % nodarbināto zinātnieku. Savukārt 45 % zinātņu doktoru ikdienas darbs bija saistīts ar jomu, kurā iegūts zinātniskais grāds. Vairāk rezultāti ir publicēti CSP mājas lapā:

Avots: CSP aptaujās zinātņu doktorus par viņu karjeras attīstību

Attēls: Survey Compare

Pēcdoktorantūras grantu uzsaukums tuvojas

Svētdiena, 28. Augusts, 2016

Šī gada sākumā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) prognozēja, ka pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pirmais uzsaukums sāksies augustā. Augusta tuvojošās beigas liek domāt, ka pavisam drīz atlase tiks izsludināta! Tieši tāpēc vēlamies pievērst uzmanību, ka VIAA mājas lapā jau šobrīd atrodama šīs atlases nolikuma, veidlapu, un citas informācijas projekta versija (sadaļa Papildu informācija).

Lai arī šī ir tikai projekta versija, maz ticams, ka gala versijā būs daudz izmaiņu. Tāpēc mudinām izmantot pieejamo informāciju, lai jau tagad sāktu gatavot savus lieliskos jauno zinātnieku pētniecības pieteikumus! Vienlaikus, atcerieties, ka projekta pieteikums jāiesniedz caur zinātnisko institūciju vai komersantu. VIAA zinātniskajām institūcijām un komersantiem iesaka veikt projektu priekšatlasi (informācijā atrodams paraugnolikums un pielikumi), tāpēc iesakām sākt skaidrot, kā un vai institūcija plāno veikt priekšatlasi, lai jūsu lieliskās idejas nepazūd birokrātiskos sarežģījumos.

Atgādinām, ka pēcdoktorantu pētniecības pieteikumus varēs veidot jaunie zinātnieki, kas doktora grādu ieguvuši pēdējos 5 gados. Atbalsts paredzēts pētījumiem Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, finansējot pieteikumus uz laiku līdz 3 gadiem, sedzot primāri pēcdoktoranta algu (līdz ~1500 eiro mēnesī “uz rokas”) un pētniecības, mobilitātes un mācību izmaksas (800 eiro mēnesī).

Atceries, ja nevēlies palaist garām aktuālo informāciju, pievienojies LJZA!

LSA un LJZA anketa par doktorantūru

Svētdiena, 28. Augusts, 2016

Pašlaik ir aktuāls Pasaules Bankas pētījums, kura ietvaros tiks pētīta Latvijas doktorantūras sistēma un promocijas padomju darbība. Lai kvalitatīvi pārstāvētu doktorantu viedokli, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība un Latvijas Studentu apvienība ir izveidojušas šo anketu, lai identificētu potenciālās problēmas un ieviestu uzlabojumus. Anketas dati tiks izmantoti pārrunās par doktorantūras procesu ar Pasaules Bankas ekspertiem, Izglītības un zinātnes ministriju un citām iesaistītām pusēm.

Anketēšanā var piedalīties gan doktoranti, gan jau doktora grādu ieguvušie. Būsim pateicīgi par viedokli.

Aptaujas anketa

Papildu informācija LSA mājas lapā

178 miljoni eiro zinātnei

Sestdiena, 20. Augusts, 2016

Latvijas Jauno zinātnieku apvienības viedoklis izskan “Panorāmā”. Skaties arī Tu, kā LJZA valdes loceklis Guntars Kitenbergs informē sabiedrību par piešķirto finansējumu zinātnei.

Avots: LSM

LJZA nometnes laikā – 5. augustā Lēdurgā bija plānota LJZA biedru sapulce, kurā bija plānotas valdes locekļa vēlēšanas. Kvoruma trūkuma dēļ biedru sapulce nebija lemttiesīga. Saskaņā ar LJZA statūtiem tiek izsludināta atkārtota biedru sapulce ar tādu pašu darba kārtību – valdes locekļa vēlēšanas. Sapulce notiks š.g. 8. septembrī plkst, 18.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas 611. kabinetā.

Kā ziņots jau iepriekš, LJZA pašreizējais valdes loceklis Aldis Bulis sakarā ar ilgstošu prombūtni pētnieciskā darba veikšanai Ķīnā, nevarēs veikt valdes locekļa pienākumus. Lai LJZA valde varētu pilntiesīgi darboties, tās valdes locekļu skaitam jābūt pieci.

Tāpat informējam, ka līdz noteiktajam termiņam savas kandidatūras valdes locekļa vakancei pieteica divi LJZA biedri – Vilnis Šķipars un Mikus Dubickis.

Uz tikšanos atkārtotajā LJZA biedru sapulcē š.g. 8. septembrī!

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr. 40008097922 | Adrese: Akadēmijas lauk. 1, Rīga, LV-1050 | e-pasts: info@ljza.lv | T. +371 29175735 | Konts: A/S SwedBank LV30HABA0551014759773